Ranking 2006

Druhé Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt zaznamenalo mierne zlepšenie vo všetkých hodnotených parametroch a u  takmer všetkých hodnotených inštitúcií. 

Posuny v poradí v rebríčkoch boli oproti minulému roku často spôsobené malými rozdielmi v bodovom hodnotení, prípadne ich spôsobila bonifikácia kratšie existujúcich fakúlt (ktorá pomohla napríklad Univerzite Konštantína Filozofa), nie sú preto najpodstatnejšie. Dôležitejšie podľa nášho názoru je, ktoré fakulty sa umiestňujú v hornej polovici rebríčka a ktoré skôr v dolnej. Signifikantné tiež je, ak sa niektorá škola opäť, aj po zmenách, ocitla v každej kategórii, v ktorej bola hodnotená, na posledných priečkach.

Predložená správa nadväzuje na minuloročnú metodiku hodnotenia fakúlt a vysokých škôl. Oproti minulému roku boli však pridané tri nové kritériá (VV2a – Počet citácií na jednu publikáciu, VV3a – Počet prác s viac ako 25 citáciami a VV9 – Grantové prostriedky zo štátnych programov a zahraničných grantov). 

Vychádzajúc z analyzovaných údajov sme opäť museli konštatovať, že slovenskí vedci len málo publikujú vo svetových časopisoch a ich práce majú pomerne malý ohlas. Počet prác registrovaných databázou Web of Knowledge síce vzrástol viac než o tisíc (9 %), približne rovnako (o tisíc) však narástol aj počet prác, na ktoré sa neregistruje ani jeden ohlas – teda, neodvolal sa na ňu v sledovanom desaťročnom období rokov ani autor samotný. Takéto práce sú štyri z desiatich publikovaných.

AttachmentSize
Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt_2006.pdf2.29 MB
© Akademická rankingová a ratingová agentúra