Ľudia

 

PREDSEDA AGENTÚRY - riadiaci orgán ARRA (strategické a programové vedenie)

Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.


ODBORNÁ RADA - dozorný orgán ARRA (dohľad nad metodikou hodnotenia vysokých škôl a odbornou stránkou ďalších projektov)

prof. Ing. Ivan Štich, DrSc., predseda OR, riaditeľ Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied

prof. Vladimír Bokes, vedúci Katedry skladby a dirigovania VŠMU

prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., profesor matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, zakladateľ štúdia ekonomickej a finančnej matematiky na FMFI UK

Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.

prof. Ing. Július Horváth, PhD., profesor ekonómie na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU)

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., profesor teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK

PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (prizývaný), historik

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., profesorka ruskej literatúry a translatológie na Filozofickej fakulte UK

prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD., profesor hry na organe Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby VŠMU

RNDr. Štefan Olejník, DrSc., vedúci Oddelenia komplexných fyzikálnych systémov na Fyzikálnom ústave SAV

prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., profesor fyziky na Univerzite Karlovej v Prahe, rektor Univerzity Karlovej (2000 – 2006)

 

KANCELÁRIA - výkonný orgán ARRA (realizácia a administrácia projektov)

 

Ing. Eva Pilát

Miroslav Medveď, MA, MSc.

Mgr. Martin Hric

© Akademická rankingová a ratingová agentúra